PageName

Netþjónusta verðskrá

Skilmálar


Skilmálar þessir gilda um þjónustu Nova og geta tekið breytingum. Allar breytingar verða kynntar með minnst 30 daga fyrirvara á www.nova.is. Öll verð á vef og í auglýsingum eru birt með fyrirvara um villur.

Almennir skilmálar
Sá sem nýtur þjónustu Nova skuldbindur sig til þess að hlíta þeim skilmálum sem gilda um notkun þjónustu fyrirtækisins á hverjum tíma.

Þjónusta Nova (símkort) eru eingöngu ætluð til notkunar í farsíma og netbúnað viðskiptavina. Nova áskilur sér rétt til að loka fyrir notkun tiltekins númers ef í ljós kemur að númerið er notað með sviksamlegum hætti t.d. nýtt í vélar og tæki með sjálfvirkum hætti.

Nova ber hvorki ábyrgð á beinu né óbeinu tjóni sem viðskiptavinur kann að verða fyrir vegna innihalds- eða niðritíma þjónustunnar.

Nova hefur ekki eftirlit með eða ber ábyrgð á innihaldi efnis sem sótt er á Internetið. Öll notkun, framleiðsla og vinnsla með efni sem fengið er af Internetinu er á ábyrgð viðskiptavinar.

Ef í ljós kemur að notkun felur í sér misnotkun á búnaði eða þjónustu Nova áskilur Nova sér rétt til að synja viðskiptavini um þjónustu, ýmist um stundarsakir eða til frambúðar.

Brot á skilmálum Nova getur valdið tafarlausri lokun á þjónustu.

Númeraflutningur
Viðskiptavinir sem velja að flytja símanúmerið sitt frá öðru símafyrirtæki til Nova verða að vera rétthafar þess símanúmers sem flutt er.

Viðskiptavinir sem velja að flytja símanúmer sitt frá Nova til annars farsímafyrirtækis verða að gæta þess að ekki sé skuld á símanúmerinu. Fyrirtæki sem gert hefur samning um þjónustu við Nova til ákveðins tíma getur ekki flutt símanúmer frá Nova á samningstímanum.

Númeraflutningur fer að öllu leyti eftir reglum Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 617/2010 um númera- og þjónustuflutning.

Greiðandi þjónustunnar er viðskiptavinur Nova og rétthafi símanúmersins
Viðskiptavinur Nova er sá sem skráður er greiðandi þjónustunnar. Viðskiptavinur er ábyrgur fyrir greiðslum og allri notkun símanúmersins. Hjá Nova er greiðandi símanúmersins jafnframt rétthafi númersins.

Viðskiptavinur getur valið að skrá annan aðila sem notanda þjónustunnar. Slík skráning felur ekki í sér framsal á réttindum og skyldum samkvæmt samningnum.

Viðskiptavinur skal gæta þess að lykilorð og/eða aðgangsorð er tengjast þjónustunni komist ekki í hendur rangra aðila, t.a.m. PIN/PUK símkortsins, leyninúmer talhólfsins og aðgangur að Stólnum, þjónustusíðum á netinu. Öll notkun á þjónustunni er á ábyrgð viðskiptavinarins.

Ef viðskiptavinur glatar símkorti er mikilvægt að hann tilkynni slíkt tafarlaust til Nova. Hægt er að tilkynna um týnt/glatað símkort hjá þjónustuveri Nova í síma 519 1919 allan sólarhringinn.

Það er á ábyrgð viðskiptavinarins að virkja lykilorð talhólfs. Lykilorði er ætlað að varna því að óviðkomandi aðili geti hlustað á skilaboð sem geymd eru í talhólfinu. Lykilorði Stólsins er ætlað að varna því að óviðkomandi aðili geti skoðað sundurliðaða notkun númersins á netinu.

Tilkynningar frá Nova til viðskiptavinar eru sendar með tölvupósti á það netfang sem viðskiptavinur hefur tilgreint.

Óski viðskiptavinur eftir því að gera breytingar á þjónustunni ber honum að tilkynna Nova um þær skriflega með því að senda tölvupóst á netfangið nova@nova.is eða með því að tilkynna breytingar í verslunum Nova.

Nova áskilur sér rétt til að senda viðskiptavini SMS og fréttabréf með tölvupósti. Viðskiptavinur getur þó afþakkað þjónustuna.

Skilaboð
Nova hefur ekki eftirlit með og ber ekki ábyrgð á innihaldi skilaboða sem viðskiptavinur móttekur eða sendir.

Númerabirting og númeraleynd/leyninúmer
Viðskiptavinur ber ábyrgð á því að símtækið sé rétt stillt fyrir númerabirtingu og númeraleynd. Ekki er um númeraleynd að ræða þegar hringt er í Neyðarlínuna, 112.

Leyninúmer kemur ekki í veg fyrir að símanúmer viðskiptavinar birtist á skjá þess síma sem hringt er í.

Þjónustuþættir með greiðsluháðu innihaldi
Nova ber ekki ábyrgð á innihaldi efnis sem viðskiptavinur kaupir af þriðja aðila.

Tilboð á farsímum og netbúnaði
Eingöngu er hægt að vera með eitt tilboð í gangi í einu. Frí símnotkun sem fylgir farsímum og frí netnotkun sem fylgir netbúnaði fellur úr gildi sé nýtt tilboð keypt.

Netþjónusta
Uppsetning á hugbúnaði er ávallt á ábyrgð viðskiptavinar og ber Nova því ekki ábyrgð á tjóni sem notkun eða uppsetning kann að valda, hvort sem hún á sér stað í gegnum síma, tölvu eða á annan hátt.

Viðskiptavini er óheimilt að hýsa eða dreifa efni sem brýtur í bága við lög, reglur eða almennt velsæmi.

Til að tryggja öryggi í gagnaflutningum áskilur Nova sér rétt til að loka fyrir þjónustuna um stundarsakir eða til frambúðar, fari gagnamagn yfir skilgreind öryggismörk þjónustuleiðar hverju sinni..

Netnotkun miðast við bæði innlent og erlent gagnamagn, sótt og sent. Innifalin notkun á aðeins við um notkun innanlands, ávallt er sérstaklega greitt fyrir notkun erlendis. Lokað er fyrir netnotkun erlendis.

Í netþjónustu - áskrift er hægt að fá opnað fyrir notkun í útlöndum sé þess óskað. Lokað er fyrir símaþjónustu á símkortum fyrir netþjónustu Nova, en hægt er að fá opnað fyrir þjónustuna í áskrift sé þess sérstaklega óskað.

Greiðsluskilmálar
Um gjald fyrir fjarskiptaþjónustu, sem og aðra þjónustu Nova, fer samkvæmt verðskrá sem Nova gefur út og er aðgengileg á vefsíðu Nova, www.nova.is. Upplýsingar um verðskrá má einnig fá hjá þjónustuveri Nova í síma 519 1919.

Símnotkun sem fylgir tilboðum og símatilboðum í áskrift gildir eingöngu innan mánaðar. Ef innifalin símnotkun er ekki fullnýtt innan mánaðar falla eftirstöðvarnar niður. Innifalin símnotkun er eingöngu ætluð til notkunar á símaþjónustu innanlands.

Viðskiptavinur ber ábyrgð á greiðslum til Nova vegna notkunar sem á sér stað á fjarskiptaþjónustu eða búnaði, óháð því hvort viðskiptavinur hefur heimilað notkun eða ekki. Glati viðskiptavinur símkorti, eða því er stolið, ber viðskiptavini að tilkynna Nova um það tafarlaust. Viðskiptavinur er ábyrgur fyrir allri notkun á símkortinu þar til slík tilkynning hefur borist Nova.

Nova sendir kröfu rafrænt í heimabanka viðskiptavinar gegn vægu gjaldi. Nova sendir ekki reikninga á pappírsformi. Nova getur krafist þess að viðskiptavinur framvísi sérstökum tryggingum fyrir greiðslur vegna notkunar á þjónustu Nova, t.a.m. með kreditkorti.

Nova getur ákveðið að gjaldfella reikning viðskiptavinar, þrátt fyrir að eindagi reiknings sé ekki runninn upp, sé um notkun að ræða sem er yfir viðmiðunarmörkum, 50.000 kr.

Einungis er hægt að greiðsludreifa tæki ef greitt er með kreditkorti. Allir greiðslusamningar eru framseldir til Borgunar hf. Notkun viðskiptavinar er jafnframt gjaldfærð á kreditkort.

Nova leitast við að birta upplýsingar um sundurliðaða notkun á Stólnum á nova.is. Nova ábyrgist ekki að notkun verði alltaf og skilyrðislaust birt. Markmið Nova er að birta notkunarupplýsingar innanlands innan tveggja klukkustunda og notkun erlendis innan tveggja daga frá notkun. Nova útilokar ekki að tafir geti orðið á birtingu sundurliðaðrar notkunar.

Viðskiptavini ber að fylgjast með reikningi sínum og skal hann láta Nova vita tafarlaust ef hann telur um rangfærslur að ræða. Tilkynni viðskiptavinur ekki um rangar upplýsingar eða hugsanlegar rangfærslur fyrir eindaga hvers reiknings telst reikningur samþykktur.

Reikningstímabil miðast við almanaksmánuð. Gjalddagi reikninga er sá sami og eindagi, annan virka dag mánaðarins. Sé reikningur ekki greiddur á eindaga reiknast dráttarvextir til greiðsludags eins og þeir eru ákveðnir samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

Nova lokar fyrir þjónustu hafi reikningur ekki verið greiddur á fjórða virka degi næsta mánaðar eftir eindaga. Nova áskilur sér rétt til að senda reikninga til þriðja aðila til frekari innheimtu. Ekki er lokað fyrir símtöl í 112, Neyðarlínuna, þrátt fyrir að lokað hafi verið fyrir úthringingar.

Nova er heimilt að innheimta gjald fyrir lokun fjarskiptaþjónustu, auk þess sem Nova er heimilt að innheimta gjald fyrir útskrift innheimtuseðla og afhendingu kröfunnar til innheimtufyrirtækis. Þegar krafa hefur verið send frá Nova til innheimtufyrirtækis ber viðskiptavini að greiða kröfu hjá viðkomandi innheimtufyrirtæki. Nova getur synjað viðskiptavini um frekari þjónustu vegna vanskila. Nova áskilur sér rétt til að eyða gögnum viðskiptavinar ef vanskil hans hafa varað samfellt í 3 mánuði.

Nova áskilur sér rétt til að breyta þeim fjárhæðum sem tilgreindar eru í skilmálum í samræmi við þróun vísitölu.

Verðskrá fyrir farsímanotkun erlendis tekur mið af meðalgengi Seðlabanka Íslands frá 1.mars, 1.apríl og 1.maí 2014.

Óski viðskiptavinur eftir því að framselja samning sinn við Nova til þriðja aðila ber honum að senda skriflega beiðni þess efnis til Nova. Nýr greiðandi skuldbindur sig til að greiða fyrir alla notkun sem hefur átt sér stað á númerinu og enn er ógreidd, þegar framsal á sér stað.

Frelsi
Gildistími frelsisáfyllinga er breytilegur, 30 eða 90 dagar. Tilboðsáfyllingar, 500 kr. áfylling og áfyllingar sem fylgja símatilboðum gilda í 30 daga. Ef inneign hefur ekki verið fullnýtt innan gildistímans falla eftirstöðvar hennar niður. Hægt er að endurheimta inneign sem fallið hefur úr gildi með því að kaupa nýja áfyllingu innan 30 daga frá því hún rann út, gildir þó ekki fyrir tilboðsáfyllingar né áfyllingar sem fylgja símatilboðum.

Gagnaáfyllingar, netið í símann og internet, gilda í 30 daga og framlengjast ekki þegar keypt er ný.

Inneignir sem fylgja símatilboðum gilda eingöngu fyrir símaþjónustu hjá Nova en ekki við kaup á þjónustu hjá þriðja aðila og styrktarnúmer.

Kaupa þarf áfyllingu á 3 mánuða fresti til að halda númerinu opnu fyrir úthringingar. Ef engin inneign er keypt í 9 mánuði er númerið gert óvirkt. Ef ekki hefur verið fyllt á netþjónustu - frelsi í 9 mánuði er lokað fyrir númerið, kaupa þarf inneign til að opna fyrir númerið aftur. Ef engin inneign er keypt í 9 mánuði er númerið gert óvirkt.

Verði til skuld hjá viðskiptavini í frelsisþjónustu vegna notkunar erlendis er Nova heimilt að krefjast greiðslu eftir á með því að skuldajafna frelsisinneign viðskiptavinar á móti skuldinni. Ef inneignin dugar ekki, er sendur greiðsluseðill fyrir því sem upp á vantar þar til skuldin er að fullu greidd.

Þjónustusamningur
Þjónustusamningur er bindandi 6 mánaða samningur í áskrift í netþjónustu hjá Nova.

Viðskiptavinur getur sagt samningnum upp áður en 6 mánuðir eru liðnir en greiðir þá uppsagnargjald skv. verðskrá, auk mánaðargjalds og notkunar fyrir þann tíma sem liðinn er af samningnum.

Nova áskilur sér rétt til að rifta samningi án fyrirvara ef um er að ræða verulegar vanefndir eða brot á almennum skilmálum og greiðir viðskiptavinur þá uppsagnargjald þjónustusamnings auk mánaðargjalds og notkunar.Þjónustusamningur í netþjónustu er bindandi fyrir 15 GB, 50 GB, 100 GB og 250 GB þjónustuleiðir og ekki hægt að skipta í aðra þjónustu á tímabilinu.

Sé netbúnaði greiðsludreift þá greiðir viðskiptavinurinn búnaðinn að fullu þó svo þjónustusamningi við Nova sé sagt upp. Áskrift heldur áfram að þjónustusamningi loknum og eftir að greiðslu netbúnaðarins lýkur.

Ábyrgðarskilmálar
Ábyrgð seljanda gildir í 24 mánuði frá kaupdegi. Ábyrgð tekur til galla og bilana sem fram kunna að koma í tækinu á tilgreindum ábyrgðartíma.

Bilanir sem rekja má til vatns- og rakaskemmda, högg- og hnjaskskemmda, eða hverskonar rangrar meðferðar á tækinu falla ekki undir ábyrgð.

Ekki fellur eðlilegt slit undir ábyrgð. Greining á símtæki fer fram hjá umboðsaðila tækisins.
Ábyrgð fellur niður ef tæki hefur verið opnað af aðila sem ekki hefur til þess tilskilin leyfi framleiðanda. Ábyrgð fellur niður ef við tæki eru notaðir aukahlutir sem ekki eru viðurkenndir af framleiðanda ( t.d. framhliðar, hleðslutæki, loftnet og rafhlöður ).

Uppfærsla hugbúnaðar síma fellur ekki undir ábyrgð nema bilun megi beinlínis rekja til hans.

Nova ábyrgist ekki afritun gagna og er viðskiptavini gert að afrita gögn svo sem myndir, símanúmer o.fl. áður en sími er settur í viðgerð.

Ef skoðun leiðir í ljós að tæki reynist ekki í ábyrgð fær viðskiptavinur upplýsingar um það í SMS skeyti eða í tölvupósti frá Nova þar sem áætlaður kostnaður við viðgerð er tilgreindur, reynist tækið viðgerðarhæft. Viðskiptavinur hefur allt að 30 daga til að ákveða hvað skuli vera gert við tækið. Eftir það áskilur Nova sér rétt til að ráðstafa tækinu í endurvinnslu.

Lánstæki - skilmálar
Nova mun reyna að útvega viðskiptavini lánstæki til leigu á meðan viðgerð stendur.

Ef lánstæki er ekki skilað innan 7 daga frá verklokum verður það gjaldfært á kreditkort eða reikningur sendur í heimabanka viðskiptavinar. Þetta á einnig við um ef engin svör berast frá viðskiptavini vegna kostnaðar á viðgerð. Verði skemmdir á lánstæki þarf viðskiptavinur að greiða þá viðgerð . Ef tækið er ekki viðgerðarhæft, tapast eða er dæmt ónýtt ber viðskiptavini að greiða það að fullu.

Það er á ábyrgð viðskiptavinar að hreinsa út gögn af lánstæki áður en því er skilað aftur til Nova. Nova áskilur sér rétt til að ráðstafa tæki í endurvinnslu sé það ekki sótt úr viðgerð innan 30 daga.

Lánshæfismat
Nova getur við frágang samnings um þjónustu eða síðar gert mat á lánshæfi viðskiptavinar. Er Nova heimilt í þeim tilgangi að afla upplýsinga hjá óháðum aðilum á sviði lánshæfismats eða úr gagnagrunnum um vanskil. Nova áskilur sér rétt til að synja aðila um fjarskiptaþjónustu sé hann á vanskilaskrá.

Uppsögn
Báðir aðilar geta sagt upp þjónustu, svo fremi að ekki séu í gildi sérákvæði um uppsögn í samningi aðila. Uppsögn skal vera skrifleg og gerð með eins mánaðar fyrirvara hið minnsta og miðast uppsögn við mánaðamót, nema kveðið sé á um annað í samningi aðila.

Ef viðskiptavinur hefur greiðsludreift farsíma eða netbúnaði á tilboði getur hann ýmist greitt eftirstöðvar eða haldið óbreyttum afborgunum ef til uppsagnar þjónustu kemur. Möguleikar til að halda óbreyttum afborgunum miðast þó við að viðskiptavinur hafi verið með virkt númer hjá Nova í að minnsta kosti 30 daga.

Viðskiptavinur fær ekki frelsisinneign endurgreidda við uppsögn eða ónýtta símnotkun (afslætti) í áskrift.

Viðskiptavinur hefur eins mánaðar uppsagnarfrest áður en breytingar á skilmálum Nova taka gildi, nema þar sem önnur ákvæði í samningum aðila gilda.

Vanskil viðskiptavinar geta leitt til gjaldfellingar samnings við Nova.

Lokunarréttur
Ef upp koma verulegar vanefndir viðskiptavinar á skuldbindingum samkvæmt samningi er Nova heimilt að rjúfa síma- og/eða nettengingu viðskiptavinar eða takmarka möguleika viðskiptavinarins til að notfæra sér þjónustuna.

Gæða- og þjónustustig
Viðskiptavinur getur ekki krafið Nova um bætur vegna tjóns, beins eða óbeins, vegna sambandsleysis, rofa á fjarskiptum eða annarra truflana sem kunna að verða á rekstri fjarskiptanetsins hvort sem slíkt má rekja til línubilana, bilana í stöðvum eða annarra ástæðna, sbr. 40. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti.

Meðhöndlun persónuupplýsinga
Ítrasta öryggis er gætt í meðferð persónuupplýsinga.

Skilmálar Nova um meðhöndlun persónuupplýsinga útskýra hvernig Nova safnar, notar, miðlar og verndar persónuupplýsingar viðskiptavina sinna. Markmið skilmála þessara er að tryggja að meðhöndlun Nova á persónuupplýsingum sé í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs, sbr. m.a. ákvæði laga nr. 81/2003 um fjarskipti og ákvæði laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Söfnun persónuupplýsinga
Í fjarskipta- og upplýsingakerfum Nova safnast saman upplýsingar um viðskiptavini Nova þegar þeir:
Kaupa vöru eða þjónustu frá Nova eða umboðsmönnum Nova.
Skrá sig fyrir vöru eða þjónustu Nova (t.d. heimilisfang, símanúmer og netfang).
Skrá sig fyrir móttöku á upplýsingum eða upplýsingaþjónustu hjá Nova.
Óska eftir frekari upplýsingum, þjónustu eða bera fram ábendingar eða kvartanir.
Taka þátt í leikjum, keppnum eða könnunum á vegum Nova.
Nota fjarskiptanet og þjónustu Nova.
Heimsækja og vafra um netsíður Nova (www.nova.is, m.nova.is og Nova app) eða tengdar síður.


Mögulega eru vistuð gögn um viðskiptavini Nova frá öðrum fyrirtækjum eða stofnunum, svo sem vegna símaskrárupplýsinga og lánstrausts.

Nova kann að nota svokölluð "cookies" og sambærilega tækni til þess að safna upplýsingum um hvernig viðskiptavinir Nova nota heimasíður Nova. Gerir þetta Nova kleift að hanna vefsíður sínar þannig að þær gagnist viðskiptavinum Nova sem best.

Persónulegar upplýsingar sem eru geymdar hjá Nova
Það fer eftir því um hvaða þjónustu ræðir en persónuupplýsingar sem geymdar eru í kerfum Nova geta verið, en þurfa ekki að takmarkast við, eftirfarandi:
Nafn, kennitölu, heimilisfang, símanúmer og netfang.
Bankaupplýsingar, svo sem kredit-/debet-kortaupplýsingar.
Upplýsingar er varða sýndan áhuga viðskiptavinar á þjónustu eða upplýsingar um áhugamál ef viðskiptavinur hefur upplýst um slíkt eða þegar Nova metur það út frá notkun viðskiptavinar.
Samskipti viðskiptavinar við Nova, svo sem símtöl/tölvupóstar/beiðnir til þjónustuvers/þjónustufulltrúa Nova eða önnur samskipti við fyrirtækið eða tengda aðila.
Upplýsingar um viðskipti viðskiptavinar við Nova, svo sem tegund þjónustu, vörukaup, reikningssögu, reikningsupphæðir, skuldastöðu, áfyllingarsögu og önnur atriði sem tengjast reikningi viðskiptavinar.
Símanúmer þeirra sem viðskiptavinur á samskipti við, þ.e. símtöl/sms/mms.
Netnotkun viðskiptavinar, þ.e. hvaða vefsíður viðskiptavinur fer inn á og hvernig viðskiptavinur notar heimasíður Nova.
Dagsetningar, tímasetningar og lengd/magn símtala/sms/mms/netnotkunar viðskiptavinar, ásamt nálgun á staðsetningum þegar þessi fjarskipti eiga sér stað.
Talskilaboð til viðskiptavina Nova í talhólfakerfi.
Kerfisupplýsingar sem tengjast viðskiptavini, svo sem tæknilegar merkjasendingar, bilanir/kerfisatvik og tímasetningar þeirra.
Hvernig persónulegar upplýsingar eru notaðar hjá Nova
Persónulegar upplýsingar um viðskiptavini eru mögulega notaðar í neðangreindum tilvikum:
Til að veita eða afhenda þá þjónustu og/eða vöru sem viðskiptavinur hefur keypt af Nova og veita viðskiptavini upplýsingar um stöðu á afhendingu vöru og framkvæmd þjónustu.
Til að upplýsa viðskiptavin um nýjar vörur Nova eða þjónustu.
Til að upplýsa viðskiptavin um breytingar á þjónustu eða viðskiptaskilmálum.
Til að bjóða viðskiptavini tilboð, nýja þjónustu eða þjónustubreytingu sem byggist á því hvernig viðskiptavinur notar þjónustu Nova, þ.m.t. hringi-/sms-/mms-/net-notkunarmynstur og staðsetningu.
Til að reikningsfæra viðskipti viðskiptavinar.
Til að svara fyrirspurnum viðskiptavinar.
Til að upplýsa um tilboð annarra fyrirtækja, sem Nova hefur hlutast til um að veiti viðskiptavinum Nova sérstök tilboð.
Til að greina hvernig viðskiptavinir Nova nota þjónustu og vörur Nova og í hve miklu magni, til þess m.a. að stuðla að auknu vöruframboði og hagkvæmni fyrirtækisins.
Til að framkvæma rannsóknir, tölfræðisamantektir og til þess að fylgjast með notkun tæknikerfa Nova - en án þess að upplýsingar séu persónugreinanlegar.
Við athugun á skuldastöðu viðskiptavinar, svo sem hjá aðilum sem halda utan um slíkar upplýsingar og hafa með höndum innheimtu krafna.
Til að vernda fjarskipta- og tæknikerfi Nova, svo sem til að stuðla að ekki komi til hnökra eða truflunar á fjarskiptaumferð, t.d. á álagstímum.
Til að vinna gegn ólögmætri háttsemi og til að bæta tjón.
Til þess að veita opinberum aðilum upplýsingar, þó aðeins í þeim tilvikum þar sem skylda hvílir á Nova að verða við slíkri beiðni lögum samkvæmt.


Gögn um viðskiptavini Nova eru geymd þar til Nova telur ekki lengur ástæðu til. Hins vegar eru gögn sem varða notkun, þ.e. símtöl/sms/mms/nettnotkun/tæknikerfi aðeins geymd svo lengi sem lög og reglur mælar fyrir um, sem eru 6 mánuðir í öllum almennum tilvikum.

Nova getur í ákveðnum tilvikum afhent persónuupplýsingar til utanaðkomandi aðila
Persónugreinanlegar upplýsingar um viðskiptavini Nova kann að vera dreift til annarra fyrirtækja eða opinberra aðila, svo sem:
Til fyrirtækja sem vinna með Nova að framfylgni innheimtu, svo sem varðandi lánstraust eða skuldastöðu. Í þeim tilvikum er þó aðeins um að ræða reikningstengdar upplýsingar, svo sem um ákveðin viðskipti, skuldastöðu og skuldasögu. Komi til þessa undirgangast þessir aðilar trúnaðarskyldur vegna þeirra persónuupplýsinga sem veittar eru.
Til lögregluembætta og dómstóla.
Til Neyðarlínunnar (112).

Nova áskilur sér rétt til þess að færa upplýsingar um viðskiptavini sína yfir í annað félag ef Nova verður hluti þess félags, svo sem við sameiningu eða sölu fyrirtækisins.

Trúnaður og vernd upplýsinga
Starfsmenn Nova undirrita reglulega trúnaðaryfirlýsingar og eru bundnir trúnaði um vitneskju og störf sín hjá Nova. Trúnaðarskylda hvílir á starfsmönnum, þrátt fyrir að látið sé af starfi hjá Nova. Brot á trúnaði varða brottrekstri og mögulega afskiptum lögreglu. Nova einsetur sér að framfylgja reglum um vernd og öryggi upplýsinga og hefur á að skipa sérhæfðum starfsmönnum sem fylgja því eftir að gögn um viðskiptavini Nova séu örugglega varin og komist ekki í hendur annarra en þeirra sem nauðsynlega þurfa að vinna með þau.

Viðskiptaskilmálar
Hið selda er eign seljanda þar til tækið hefur verið greitt að fullu. Raðgreiðslusamningar, reikningsviðskipti eða önnur lánaform afnema ekki eignarrétt seljanda fyrr en full greiðsla hefur borist.

Hægt er að skila vörunni innan 14 daga frá því hún var keypt, velja nýja eða fá vöruna endurgreidda, sé hún í upprunalegum umbúðum og upprunalegu ástandi. Eftir þann tíma getur viðskiptavinur komið og skipt vöru eða fengið inneignarnótu að sömu upphæð og greitt var fyrir vöruna.

Sé kaupsamningi rift verður sú símnotkun (afsláttur í áskrift/inneign í frelsi) sem viðskiptavinur hefur fengið, reiknaður inn í uppgjörið.

Appið
Til að virkja Nova vinir í Nova appinu þurfum að fá samþykki þitt fyrir því að fá aðgang að símaskránni þinni. Hún er borin saman við viðskiptavinalista Nova svo við getum sýnt þér hverjir eru hjá Nova og hverjir ekki.

Ágreiningur og lögsaga
Um samning aðila gilda íslensk lög. Rísi ágreiningur um túlkun og skýringu á skilmálum þessum er heimilt að vísa þeim ágreiningi til úrskurðar Póst- og fjarskiptastofnunar. Ágreiningsmál vegna samningsaðila skulu rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Skilmálar þessir gilda nema annað sé tekið fram í gildandi verðskrám Nova og reglum fyrir hverja þjónustu sem Nova býður upp á.